top of page
Dough & Co Cafe
1.jpg

           ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງເຈົ້າຂອງໂຄງການທີ່ຢາກເຮັດຮ້ານ Café ເປັນ Style ແບບໃໝ່ທີ່ເປັນຫຼາຍກວ່າຮ້ານ Café ເປັນໄດ້ທັງບ່ອນລົມວຽກ, ບ່ອນພັກຜ່ອນ, ບ່ອນຈັດງານວ່າງສະແດງ, ບ່ອນແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້, ເປັນສະຖານທີ່ທີ່ສາມາດຟື້ນຟູສະພາບທາງຈິດໃຈ ແລະ ຮ່ງກາຍກັບອາຫານຂອງທາງຮ້ານ, ສາມາດສ້າງແຮງບັນດານໃຈແກ່ຜູ້ຄົນທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາ.

ຄວາມຕ້ອງການເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ນໍາພາພວກເຮົາໄປບ້ານສວນມອນທີເປັນທີ່ຕັ້ງຂອງຮ້ານ, ເຂດດິນຕິດກັບທາງໃຫຍ່ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງຂົວມິດຕະພາບລາວ - ໄທຫາຕົວເມືອງໃຫຍ່, ເປັນເຂດຊຶງຢູ່ໃກ້ຄຽງກັບບັນດາສໍານັກງານ ແລະ ສະຖານທີ່ທາງການຫຼາຍແຫ່ງບໍ່ວ່າຈະເປັນໂຮງຮຽນ, ສະຖານທູດ, ຫ້ອງການ ແລະ ສະຖານທີອື່ນໆ. ດ້ານຂ້າງຂອງດິນມີຄອງເໝືອງ, ຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່ ແລະ ວັດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍທໍາມະຊາດ.

           ການເຮັດວຽກກັບສະຖານທີ່ທີມີບໍລິບົດແບບນີ້ເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດອອກແບບຮ້ານ Cafe ພາຍໃຕ້ Concept ທີ່ຢາກຈະໃຫ້ Café ເປັນ Community ຂອງ ຄົນທ້ອງຖີ່ນກັບແຂກ-ລູກຄ້າ, ເປັນ Community ຂອງທໍາມະຊາດກັບຜູ້ຄົນ. ເພື່ອສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ກັບຜູ້ຄົນ. ມັນເປັນຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຮົາທີ່ວ່າແຮງບັນດານໃຈທີ່ຢຶນຢົງລ້ວນມາຈາກທໍາມະຊາດ. ເພາະສະນັ້ນ ເຮົາຈຶ່ງອອກແບບທຸກSPACEຊິເຊື່ອມຕໍ່ກັບທໍາມະຊາດດ້ານນອກ, ທຸກSPACEຊິທໍາມະຊາດເຂົ້າມາເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງດ້ານໃນອາຄານ. ບາງຄັ້ງເຮົາຢູ່ທາງໃນເເຕ່ຮູ້ສືກຄືຢູ່ທາງນອກ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ບາງຄັ້ງເຮົາຢູ່ທາງນອກເເຕ່ຮູ້ສືກຄືຢູ່ທາງໃນ. ແລະ ວັດສະດຸ ເເມ່ນເຮົາເລືອກໃຊ້ວັດສະດຸທ່ອງຖິ່ນທີຄົງລັກສະນະຄວາມເປັນທໍາມະຊາດຂອງມັນໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ຮູບຊົງທີ່ສາມາດຮັບແຮງແສງແດດ ແລະ ລົມຈາກທໍາມະຊດໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ.

18.jpg

 

 

            As for this project, the client have requested us to come up with a design that would turn this space to be more than just a normal “Café”. This place shall be more flexible and capable to hold many functions such as, a corporate meeting point, a chillax place, a place for an exhibition event where people come and exchanging their knowledge.
Moreover, it could become a destination for someone who would wish to restore their health and mind with freshly cooked food that is originated from the café’s own recipe.
Lastly, the client would also like to create a space that could become a great source of inspiration for everyone who pays a visit to this place. 
After understanding all of the requirements given by the client, we have proceeded further with this project by going for a site visit. We have found out that the café is going to be built in an area called “Suanmorn Village” which is located on the main road that connects between the Lao-Thai Friendship Bridge and a city. Moreover, this area is considered as one of an urban area where it is surrounded by offices, schools, embassies, etc. On the other hand, we could spot a canal mine and temple that is surrounded by many greeneries which added a calming scene to the landscape as well. 
           The site analysis have shown us that, this area holds a context that matches with our intended concept which is, creating a community space that connects the locals with new coming-visitors as well as, links nature to humans. These are some of the ways that an inspiration can be formed. It is our believe that nature is the most stable source of inspiration for us. Therefore, we have designed a space that has a strong connection with the surrounding outside and also inviting the outside nature to become part of as interior as well. This will give us an illusion where, when we stay inside we think that we are outside. While on the opposite side, when we are outside we feel like we are sitting inside the café. In order to achieve this concept, we have selected materials that are as close to its original state as possible so that it gives out a raw and unrefined feels. The last but not least, to bring in more nature into the space, we have built this café in such a way that it would receive natural lighting and captures the wind at the maximum level.

10.jpg
8.jpg
bottom of page