top of page

Project name: ANCIENT WIND
Location: Vientiane capital
Designed by: Tomi Atelier

           ຕັ້ງແຕ່ສະໄຫມກ່ອນ, ຄົນລາວເປັນຄົນທີ່ມີວິຖີຊີວົດແບບພໍພຽງ. ເກືອບທຸກຄອບຄົວທີ່ອາໄສຢູ່ແຄມແມ່ນຳ້, ຈະໃຊ້ດິນແຄມນຳ້ໃນການປູກຜັກສວນຄົວໄວ້ກິນໃນຄອບຄົວ.ສ່ວນຕົວບ້ານ, ຍ້ອນປະເທດລາວທີ່ເປັນເຂດຮ້ອນຊຸ່ມ, ສ່ວນຫລາຍອາຄານຈະເປັນແບບຍົກພື້ນຂຶ່ນສູງເພື່ອໃຫ້ສະດວກໃນການລະບາຍອາກາດ ເຮັດໃຫ້ພາຍໃນບ້ານບໍ່ອົບເອົ້າ.
           ໃນປະຈຸບັນ, ການເພິ່ມຂຶ້ນຂອງປະຊາກອນ ພ້ອມກັບການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດເຮັດໃຫ້ການໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆ ໃນລາວກໍ່ມີຈຳນວນເພີ່ມຂຶ້ນຄືກັນ. ເຊິ່ງໜຶ່ງໃນຊັບພະຍາກອນດັ່ງກ່າວແມ່ນພະລັງງານໄຟຟ້າ. ປະເທດລາວ ເປັນປະເທດທີ່ມີແມ່ນຳຫລາຍສາຍ, ເຮັດໃຫ້ສາມາດສ້າງເຄື່ອນໄຟຟ້າໄດ້ຫລາຍແຫ່ງ, ທີ່ມີຢູ່ຕັ້ງແຕ່ເໜືອຮອດໃຕ້ຂອງປະເທດ. ນອກຈາກຊົມໃຊ້ໃນປະເທດແລ້ວ, ຍັງເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກ ເຊິ່ງລັດຖະບານເອງກໍ່ພັກດັນໃຫ້ປະເທດລາວເປັນ Battery of ASEAN.
           ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນ, ການເກີດຂຶ້ນຂອງເຄື່ອນໄຟຟ້າເຮັດໃຫ້ການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ລຸດລົງຂອງນຳ້ບໍ່ເປັນໄປຕາມລະດູການ, ເຊິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ແກ່ກະສິກອນທີ່ອາໄສຢູ່ແຄມແມ່ນຳ້ຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ລັດຖະບານຍັງມີໂຄງການທີ່ຈະເຮັດກັ້ນເຈື່ອນເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຍາກໃນການປູກຝັງ ແລະ ເນື້ອທີ່ດິນທີ່ເຄີຍອາໄສກໍ່ມີຂະຫນາດແຄບລົງ. ຍ້ອນເຫດນີ້, ພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ຄິດໂຄງການນີ້ຂຶ້ນມາ.

ຈຸດປະສົງຂອງພວກເຮົາກໍ່ຄື ການປັບປຸງລັກສະນະອາຄານ ແລະ ຈັດສັນພື້ນທີ່ໃຫມ່, ເພື່ອໃຫ້ຄົນໃນທ້ອງຖິ່ນສາມາດຮັກສາວິຖີຊີວິດດັ້ງເດີມໄດ້ ແລະ ສ້າງເປັນຊຸມຊົນທີ່ຢື່ນຍົງ

         ຈາກການປັບປຸງລັກສະນະອາຄານ ແລະ ຈັດສັນທີ່ດິນໃຫມ່, ນອກຈາກເຮັດໃຫ້ຄົນໃນທ້ອງຖິ່ນຍັງຄົງວິຖີຊີວິດແບບດັ້ງເດີມໄດ້ແລ້ວ, ຍັງມີຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ມີສະຖານທີ່ເຕົ້າໂຮມເພື່ອຊື້ຂາຍສິນຄ້າອີກດ້ວຍ. ໃນອານາຄົດຍັງສາມາດໄປນຳໃຊ້ວິທີນີ້ເພື່ອປັບປຸງທຸກທ້ອງຖິ່ນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການສ້າງເຄື່ອນທົ່ວປະເທດ. ພວກເຮົາໃນຖານະນັກສະຖາປະນິກກໍ່ມີຫນ້າທີ່ເຂົ້າໃຈທ້ອງຖິ່ນນັ້ນໆ, ອອກແບບໃຫ້ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຮັກສາວິຖີຊີວິດ. ເນື່ອງຈາກອາຄານໃຫມ່ເປັນສູນລວມວິຖີຊີວິດແບບດັ້ງເດີມ ພ້ອມທັງເປັນບ່ອນຈຳຫນ່າຍຜົນພືດຜັກ ແລະ ສັດນຳ້ທີ່ຊາວບ້ານລ້ຽງໄວ້, ນີ້ອາດຈະເປັນສິ່ງດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາຢ້ຽມຢາມ. ເຊິ່ງຈະຜັນຂະຫຍາຍເປັນການສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ຊຸມຊົນ, ສ້າງວຽກງານໃຫ້ແກ່ໄວຫນຸ່ມ ແລະ ຊ່ວຍແກ້ບັນຫາໄວຫນຸ່ມອອກໄປເຮັດວຽກໃນຕົວເມືອງໄດ້ອີກດ້ວຍ. ທັງຫມົດນີ້ຈະເປັນປັດໄຈທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນນັ້ນຢັ້ງ ແລະ ມີຄວາມຫມັ້ນຄົງ.

bottom of page